آرزوهای فوتبالی برای سال ۹۶

فوتبال ما چه در داخل زمین و چه در بیرون زمین و در فضای واقعی و مجازی تبدیل به رنج شده و لذت بردن از فوتبال مدتها است که از بین رفته است. تورج عاطف - نامه نیوز، حکایت نوروز است و به رسم هر ساله حکایت بهاری در آغاز ...