احسان علیخانی برنده تندیس بهترین چهره تلویزیونی

تندیس نخست بهترین چهره تلویزیونى جشن حافظ به احسان علیخانى رسید، او جایزه خود را به خانواده شهید محسن حججی تقدیم کـــرد. تندیس نخست بهترین چهره تلویزیونى جشن حافظ به احسان علیخانى رسید، او جایزه خود را به خانواده شهید محسن حججی تقدیم کـــرد.