ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم (پژوهشی در سورة نبأ) – تحقیق در مورد قرآن

نوشته های مرتبطارتباط صوت و معنی در قرآن کریم (پژوهشی در سوره نبأ)برای دانلود فایل تکمیل مقاله این مکان کلیک کنید انسیه خزعلی ۱؛ نرگس شکوریان۲؛ رسول دهقان ضاد۳۱هیئت علمی دانشگاه الزهرا۲کارشناس ارانجام گرفت رشته زبان و ادبیات عربی۳هستادیار دانشگاه قمچکیدهیکی از جنبه‌های اعجاز بیانی قرآن کریم، ارتباط صوت و ...