افغانستان، قربانى سيهست‌هـاى ناموزون و رهـبرى پوپوليستى در حاشيۀ تراژيدى غور، قندهـار و كابل

افزایش بمبگذارى‌هـا در افغانستان به همان پیمانه که به دلیل وحشىگرى طالبان تروریست می‌باانجام گرفت، به هـمان میزان محصول مدیریت نامتعادل و رهـبرى پوپولیستى دولت موجود هست.تعداد روز قبل، در یک کنفرانس بین‌المللى، زیر نام «کنفرانس امنیتی هرات»، کارشناسان کشورهای پاکستان، هـند، آمریکا، ایران، چین و افغانستان، پیرامون کشور ما ...