برادر روحانی مضروب از وضعیت وی گفت

برادر خلیل ذوالفقاری گفت: فردی شرور که حالت عادی نداشته با عربده کشی و جسارت به روحانیت از پشت به برادرم حمله کـــرده و با کاتر به گردنش ضربه زده هست. به نقل پایگاه 598 به گرازش از آفتاب ری، این درگیری بین یک فرد شرور که هویتش هنوز مشخص ...