عید خانواده شهدا

رخدادهای 1 فروردین 63 چکیده : امام خمینی :  هر کس از شرق و غرب هر چه می خواهد بگوید، ما راه خودمان را می رویم و امیدواریم که این راه را به آخر برسانیم.  رئیس جمهور :در سال جدید پیروزی در دو جبهه را انتظار می بریم جبهه جنگ و جبهه خود ...