فرو ریختن سقف مدرسه در قلعه گنج +تصویر

امید سلاجقه مدیر اداره هشدار رسانی و روابط عمومی اداره کل تعلیم و پرورش هستان کرمان گفت‌: سقف مدرسه ی ابتدایی شهید منطقهالهی در روستای شمس آباد از توابع بخش مرکزی منطقهستان قلعه گنج فرو ریخت که خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید. به نقل پایگاه 598 به گرازش از باشگاه ...