لجام‌گسیختگی بازار رهن و اجاره

رکود در بازار مسکن باعث انجام گرفته مالکان دیگر نتوانند به واسطه خرید و فروش ملک سودی به دست بیاورند. به نقل پایگاه 598، روخانومامه آرمان از بازار اجاره گزارش داده هست:  دندان‌گردی برخی مالکان امان مستاجران را بریده هست، تا جایی که گران کـــردن غیر منطقی اجاره‌بها در کلانمنطقههایی ...