محدودیت پخش اذان در کشور اسلامی!

وزارت اوقاف و امور دینی الجزائر قانونی جنجالی در زمینه اختصار الفاظ اذان صادر و محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال کـــرد. به نقل «شيعه نيوز»، وزارت اوقاف و امور دینی الجزائر قانون جدیدی صادر کـــرد که محدودیت‌هایی را در پخش اذان از جمله اختصار عبارات اذان ایجاد کـــرده هست.همچنین بر اساس ...