مصر از لحاظ اکثریت سنی اما روح آن شیعه هست

از زمان قتل عام شیعیان مصر به دست صلاح الدین، قرن ههست که شیعیان این کشور در معقولات اجتماعی وانمود می کنند اهل سنت هستند. برخی از آنها سنت هایشان را در آداب عرفانی صوفی پنهان می کنند. در مقابل زیادی از اهل سنت آداب تشیع را پذیرفته اند. از ...