من طرفدار آزادترین شیوه مناظره ها هستم/کمیسیون تبلیغات تجدید نظر کند

حامی هر شیوه ای در مناظرات هستم که مردم بهتر انتخاب کنند / امیدوارم ستاد تبلیغات انتخابات، تجربه ها را باز مرور کند / من طرفدار آزادترین شیوه مناظره ها هستم که مردم بتوانند بهتر انتخاب کنند. نوانديش : واكنش دکتر روحانی رييس جمهور پس از اطلاع از تصميم كميسيون ...