موضوع امر به معروف و نهی از منکر صحت ندارد

ضارب را ابداً ندیدم و به صورت ناگهانی و از پشت با جسمی تیز ضربه ای به گردنم وارد کـــردهمه این وقایع در تعداد ثانیه رخ دادتایمی ضربه به گردنم وارد انجام گرفت درصدد مقاومت برآمدم و تلاش کـــردم جسم تیز را از ضارب بگیرم، به همین دلیل و ...