نقش مسلمانان روزه‌دار در نجات قربانیان آتش‌سوزی برج گرنفل لندن

به نقل کرد ساکنان برج گرنفل لندن که طعمه حریق انجام گرفت، حضور سریع مسلمانان روزه‌دار هنگام بازگشت از مساجد در صحنه حادثه مانع از کشتار افراد افزایشی انجام گرفت. به نقل «شيعه نيوز»، برخی از ساکنان برج گرنفل لندن که چهارشنبه پیش دچار حریق انجام گرفت، می‌گویند مسلمان روزه ...