يك "پرسپوليسي" منصوريان را از بحران خارج كرد/آماده براي "تكرار" قهرماني سرخپوشان

يك "پرسپوليسي" منصوريان را از بحران خارج كرد/آماده براي "تكرار" قهرماني سرخپوشان