پشت پرده پیشنهاد دیناموزاگرب به طارمی

مهدی طارمی در حالی مورد توجه باشگاه دیناموزاگرب کرواسی قرار گرفته هست که یک واسطه نقش اصلی را در این زمینه ایفا کـــرد.  حقیقت ماجرا این هست که مدیرپلن‌های علی کریمی گیمکن ایرانی دیناموزاگرب از ارتباط نیکوش بامدیران این باشگاه هستفاده کـــرده و نام مهدی طارمی را به عنوان یک ...